Smartbus interaktívny panel - metodika a tvorba

Smartbus interaktívny panel je online nástroj vyvinutý projektovou pracovnou skupinou s cieľom prezentovať:

Interaktívny panel ponúka vizualizácie relevantných údajov zozbieraných od podnikov cestovného ruchu (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, organizácie destinačného manažmentu a cestovné kancelárie) zo:

Interaktívny panel umožňuje porovnanie očakávaní zamestnávateľov od absolventov s ich zručnosťami, kompetenciami a vedomosťami.

Získané výsledky poukazujú na potrebu zmien učebných sylabov s cieľom lepšie pripraviť absolventov pre potreby trhu práce. Výsledky môžu využiť všetci, ktorí chcú zlepšiť uplatnenie absolventov na trhu práce.

Aktuálna verejná verzia interaktívneho panelu je výsledkom vývoja, konzultačného procesu a prieskumu, ktorý sa začal v roku 2022 v rámci projektu Smart Business Skills of Tourism University Students Applications on International Labour Market (SMARTBUS), číslo 2021-1-SK01-KA220-HED -000023160 programu Erasmus+ Európskej únie.

Interaktívny panel sa skladá z dvoch hlavných komponentov: obsahu a rozhrania. Obsahom sú všetky údaje, štatistiky, ukazovatele a text, ktoré sú uložené v databáze projektu. Rozhranie obsahuje technické webové riešenia umožňujúce používateľom interaktívne vizualizovať obsah. Rozhranie je dvojaké. Na jednej strane je webové používateľské rozhranie prístupné prostredníctvom webového prehliadača. Na druhej strane obsahuje vizualizačné riešenia, ktoré používateľom umožňujú skúmať údaje a porovnávať hodnoty ukazovateľov medzi krajinami a typmi podnikov cestovného ruchu. Interaktívny panel umožňuje výmenu údajov medzi krajinami, univerzitami, spoločnosťami, študentmi a všetkými zainteresovanými subjektmi.

Dôležitosť a absencia inteligentných obchodných znalostí

Výsledky naznačujú, žepre podniky cestovného ruchu majú najväčší význam mäkké zručnosti, kompetencie a znalosti (komunikácia, zákaznícka orientácia, proaktívny prístup k práci), nasledujú tvrdé (zručnosti kancelárskeho softvéru, schopnosť používať rôzny hardvér, služby, online marketing) a zručnosti v oblasti udržateľnosti (zaoberanie sa interakciami hostiteľ-hosť a komunitami, zručnosti súvisiace s povedomím o miestnych zvykoch, schopnosť spolupracovať s miestnymi výrobcami).

Zamestnávatelia uviedli, že absolventom najviac chýba proaktívny prístup k práci, kreatívne riešenie problémov, kritické myslenie a inovatívnosť (mäkké zručnosti, kompetencie a znalosti), analýza veľkých dát, robotické inžinierstvo, vývoj obsahu a aplikácia digitálneho hardvéru (tvrdé zručnosti, kompetencie a znalosti) a schopnosť vypracovať a implementovať stratégiu udržateľnosti, politiku a akčný plán.

Rozdiely pozorujeme z hľadiska jednotlivých zúčastnených krajín (Slovensko, Poľsko, Česká republika a Maďarsko) a typov podnikov (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, organizácie destinačného manažmentu a cestovné kancelárie).

Požiadavky a vlastnosti

Najdôležitejšou požiadavkou na ideálneho zamestnanca je flexibilita, po ktorej nasleduje komunikatívnosť, mal by ovládať viac cudzích jazykov, byť pracovitý, vzdelávať sa a orientovať sa na potreby zákazníka.

Zamestnávatelia charakterizujú absolventa vysokej školy ako človeka s veľkými očakávaniami, ktorý vie pracovať s informačno-komunikačnými technológiami, ovláda cudzí jazyk, je odborne vzdelaný, no žije vo virtuálnom svete, je nekomunikatívny a bez záujmu.

Rozdiely pozorujeme z hľadiska jednotlivých zúčastnených krajín (Slovensko, Poľsko, Česká republika a Maďarsko) a typov podnikov (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, organizácie destinačného manažmentu a cestovné kancelárie).